𝗦𝗽𝗹𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗛𝗼𝗹𝗱 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమి పొందాలన్న కచ్చితంగా House Hold Mapping అయ్యి ఉండాలి.
కానీ కొన్ని కుటుంబాలలో అందరు కలిసి ఉండటం వల్ల కొంత మంది కి government నుంచి వచ్చే పథకాలు రావడం లేదు.

దీనిని గమనించిన ప్రభుత్వం ఒక సేవ ని తీసుకోనోవచ్చింది. అదే 𝗦𝗽𝗹𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗛𝗼𝗹𝗱 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀

ప్రస్తుతం House Hold Splitting కేవలం వివాహం అయ్యిన వారిని మాత్రమే split చేసే అవకాశం ఉంది. దీనికి కావాల్సిన అర్హతులు ఏంటో చూద్దాం

 • ప్రస్తుతం split చేయాలంటే కనీసం 2 కుటంబాలు ఉండాలి
 • split అవ్వాలనుకునే జంట విడిగా జీవిస్తూ ఉండాలి.

ఈ సేవ ఉచితం ఎటువంటి MONEY ఇవ్వక్కర్లేదు.మేము మీకు సహాయం చెయ్యడానికి 5 రకాల cases లు ఉదాహరణకు చెప్పాము అవి చూడడానికి – CLICK HERE

కావల్సిన Documents
1.Marriage Certificate
2.Rice Card
3.Aarogyasri Card
4.Family Member Certificate
5.Passport
6.Aadhaar Card

ఎలా అప్లై చెయ్యాలి ?

1.VSWS Login లో కి వెళ్ళాలి – Click Here to Login
2.Got to services, Click on GSWS services, and select Household split service.
3.Basic details form will be shown, enter Aadhar number and click on prefill.
4.After filling all the necessary details click on continue to move to the application form.

5.In the application form a table will be populated based on all the members in the household
along with their eKYC status. Select the service type as “Marriage Split” as shown below.
Note: If any of the member’s eKYC status is shown as “N”, the application will not be raised,
and the members should complete the eKYC in Volunteer app and then apply.
6.Select the marital status of all the members in the household in the “Marital Status” dropdown
column.
7.An option to select the head of the family is provided in the dropdown. Select the Head of the
family by clicking on the dropdown.
Note: The head of the family which is selected should be the Oldest alive female member in the
family. If a female member is not available in the household, select oldest alive male member as
the head of family.
8.Once Head of the family is selected then the relationship dropdown for that person will be frozen
as “Head”.
9.The first column contains the “Select” radio button to select the desired member to change the
relationship of the member with respect to the “Head”. For male members male relations will
be populated in the dropdown and female relations for female members. Select the desired
relations for all the members.
10.Select the split type as “Marriage” for the members who are willing to split out of the family
and select “Existing household” for members willing to stay in the family. The desired
household will be populated automatically once the split type is selected. Click on preview split
after selection of split type.
Note: Only one family can be split from the household at a time
11.Both the households with the selected members will be shown with the relationships beside
them. Select the Head of the family (Oldest alive female) for both the households and then
select the relationships of remaining members w.r.t to the Head.
12.eKYC of one of the members of both the households should be taken either using Aadhar OTP
or fingerprint option.
Note: Aadhar number entered should be present in each of the resultant households.
13.Select the proof document to be uploaded for both the households for verification and upload
the selected document in PDF format.

Note for uploading proof documents:

Any one of the 6 documents should be uploaded as proof documents for both the households:

 1. Marriage certificate: the certificate should contain the details of the married couple in the
  resultant households.
 2. Rice card: the members in the rice card should be same the members present in the resultant
  household.
 3. Aarogyasri card: the members in the Aarogyasri card should be same the members present
  in the resultant household.
 4. Family member certificate: the members mentioned in the Family member certificate
  should be the same as the members in the resultant household.
 5. Passport: the passport of the married female member of the household needs to be uploaded
  and should contain the field W/o and it should match with husband’s name in the resultant
  household.
 6. Aadhar: The Aadhar card of the member in the resultant household should match the
  husband’s name in the household.

Verification workflow

Once the application form is submitted by the DA/WEDS it is forwarded to the next level for
verification i.e., WEA/WWDS.
The WEA/WWDS verifies the application and forwards to PS/WAS who then verifies the
application and forwards to MPDO/MC.
The MPDO/MC is the final approval authority for household split.

DOWNLOAD THE USER MANUAL – CLICK HERE

Spread the love

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!